Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi,

1. Taraflar

Bu Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"), hiandco.co. ve Kullanıcı'nın Site'yi kullanması için ve Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylandığı anda Site'ye giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı.

Kullanıcı, Web Sitesi'ne giriş yapmakla ve/veya üye olarak, Kullanım Koşulları'nın tamamını okuduğunu, içeriğini tam olarak anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar

Site: hiandco.co alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Web Sitesini ifade eder.

Alıcı: İnternet Sitesi'nde sunulan Hizmetler'i kullanarak Satıcı tarafından satışa sunulan mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

İçerik: Sitede paylaşılan tüm görsel, işitsel, yazılı bilgilerin yanı sıra logo, imza, dosya, müzik gibi açık veriler.

Hizmet: Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan iş ve işlemleri yapabilmeleri için hiandco.co tarafından Web Sitesi üzerinde ortaya konan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Üye: Site'ye giriş yapan ve/veya üye olan ve Site'de sunulan Hizmetlerden işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen şartlar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Satıcılar ve Alıcılar, Web Sitesine Kullanıcı olarak üye olurlar.

Ürün: Satıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinde satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmetler'in, bu Hizmetler'den yararlanma koşullarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesinin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile sitede yer alan kullanım, üyelik ve Hizmetlere ilişkin hiandco.co tarafından yapılan uyarı, yazı ve açıklama gibi tüm beyanlar.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi şartlarını kabul etmekle, sitede yer alan kullanım, üyelik ve Hizmetler ile ilgili olarak hiandco.co tarafından yapılacak her türlü beyana uyacağını da kabul etmektesiniz.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden Kullanıcı olmak isteyen kişinin Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerini göndermesi ve hiandco.co tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkilerine sahip olamazsınız.

4.2 Web Sitesi'ne üye olabilmek için reşit olmak ve hiandco.co tarafından üyelikten geçici olarak uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Web Sitesi kayıt işleminin tamamlanması, reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, bu Kullanıcı Sözleşmesinin 5.2. üyelik süresiz.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1 Kullanıcı Hakları ve Yükümlülükleri

5.1.1 Kullanıcı, üyelik işlemini gerçekleştirirken, Site Hizmetlerini kullanırken ve bunlarla ilgili her türlü işlemi gerçekleştirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'ndeki tüm koşullara, Web Sitesi'nin ilgili bölümlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm yasalara uymak zorundadır. Web Sitesindeki Hizmetler. mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2 Kullanıcı, diğer Kullanıcıların ve üçüncü kişilerin haklarının ihlal edildiği iddiası halinde, hiandco.co'nun gizli/özel/ticari bilgilerini Gizlilik Koşulları hükümleri uyarınca hem resmi makamlara hem de kamuya açıklayabilir. yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri ile birlikte veya diğer Kullanıcıların ve üçüncü kişilerin haklarının ihlal edildiği iddiası halinde. hak sahiplerine açıklama yapmaya yetkili olacağını ve bu nedenle hiandco.co'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.3 Kullanıcılar'ın siteden faydalanmak için kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgilerinden uzak tutulması ve kullanılmasından yalnızca Kullanıcılar sorumludur. hiandco.co tarafından sunulan hizmetler. Hiandco.co, Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin güvenlik, saklama, üçüncü kişilerin bilgilerinden uzak tutma, kullanımdaki tüm ihmal ve kusurları nedeniyle uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumludur. Kullanıcıların sisteme erişim yolları. sorumluluk doğmaz.

5.1.4 Kullanıcılar, Web Sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar tarafından hiandco.co'ya yüklenen veya Web Sitesi aracılığıyla kendileri tarafından yüklenen hiandco.co, a'yı araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.
değiştirilen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu ve bu bilgi ve içeriğin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve taahhüt eder, bilgilerin yanlışlığından veya yanlışlığından dolayı doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu tür bilgi ve içerik.

5.1.5 Kullanıcı, hiandco.co'nun yazılı izni olmaksızın Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6 hiandco.co'nun sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Web Sitesini kullananlar, Web Sitesinde sadece hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcıların Web Sitesi dahilinde gerçekleştirdikleri her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Web Sitesinde yer alan resim, metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeleri hiandco.co ve/veya bir başkasının ayni veya şahsi haklarını veya mülkiyetini ihlal edecek şekilde çoğaltamaz veya kopyalayamaz. üçüncü şahıs. , bu eylemlerle veya diğer yollarla hiandco.co ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak dağıtım yapmayacağını, işletmeyeceğini ve rekabet etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hiandco.co, Kullanıcıların Site üzerinde Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine aykırı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve/veya kanun.

5.1.7 Hiandco.co, hiandco.co çalışanları veya yöneticileri, kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından Web Sitesinde sunulan hizmetlerden ve yayınlanan içerikten sorumlu değildir. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgi, içerik, görsel ve işitsel görüntülerin doğruluğunun ve yasallığının taahhüdü tamamen bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. yasalara uygunluğunu garanti etmez veya garanti etmez.

5.1.8 Kullanıcılar, Site'deki üyelikleri ile yakınlarının üyelikleri arasında para transferi yapacak şekilde hareket etmeyeceklerini, Site'nin işleyişini manipüle edecek nitelikte hareket etmeyeceklerini, aksi takdirde tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. her türlü zarar için hiandco.co. .

5.2 hiandco.co'nun Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 hiandco.co, Web Sitesinde sunulan Hizmetleri ve içeriği dilediği zaman değiştirebilir; Kullanıcılar tarafından sisteme yüklenen bilgi ve içerikleri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatma ve silme hakkını saklı tutar. hiandco.co bu hakkını önceden haber vermeksizin kullanabilir. Kullanıcı, hiandco.co'nun Kullanıcı tarafından yapılmasını istediği değişiklikleri derhal uygular. Kullanıcılar tarafından hiandco.co tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin zamanında yerine getirilmemesinden doğacak zararların tazmininden Kullanıcı sorumludur.

5.2.2 hiandco.co, Web Sitesi aracılığıyla, hiandco.co'nun kontrolü altında olmayan üçüncü şahıs satıcılar, sağlayıcılar ve diğer üçüncü şahıslar tarafından sahip olunan ve işletilen diğer web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriğe 'bağlanabilir'. Bu 'bağlantılar' Kullanıcılar veya hiandco.co tarafından yalnızca referans kolaylığı için sağlanabilir ve web sitesini veya onu işleten kişiyi veya web sitesini veya içerdiği bilgileri desteklemek amacıyla herhangi bir beyan veya garanti teşkil etmez. içerir. hiandco.co'nun, web sitesindeki 'bağlantılar' aracılığıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerik, bu 'bağlantılar' aracılığıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürünler veya bunların içeriği konusunda hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.2.3 hiandco.co, Site'de sunulan Hizmetler ve Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan ihtilaflarda arabulucu veya hakem sıfatıyla hareket etmez.

5.2.4 hiandco.co, Web Sitesi üzerindeki Kullanıcılar arasında, Web Sitesinin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Web Sitesinin genel kurallarına ve/veya genel ahlaka aykırı olan mesaj ve/veya mesajlardan sorumludur. ve hiandco.co tarafından kabul edilemez. içerikleri tespit etmek için gerekli içerik ve/veya mesajı tarayabilir ve tespit edilen mesajları ve/veya içerikleri herhangi bir zamanda ve herhangi bir şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı'nın üyeliğini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

5.2.5 Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda hiandco.co ile Kullanıcı arasında herhangi bir ortaklık, acente veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

5.2.6 Kullanıcı, "Kullanıcı adı" olan üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticaret unvanı gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt eder. Kullanıcıların bu madde hükmünü ihlal etmeleri durumunda, hiandco.co Kullanıcı Sözleşmesine aykırı olan bu durumun düzeltilmesini talep edebilir veya dilerse Kullanıcı'nın üyeliğini önceden haber vermeksizin geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. Kullanıcı.

6. Gizlilik Koşulları

hiandco.co, Kullanıcılar ile ilgili bilgileri Gizlilik Hükümlerinde yer alan düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.
bu Web Sitesinde. hiandco.co, Kullanıcıların gizli bilgilerini Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Koşullarına aykırı olarak kullanmayacaktır.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Kullanıcılar, hiandco.co Hizmetleri, hiandco.co bilgileri ve hiandco.co'nun Web Sitesi aracılığıyla sunulan telif hakkıyla korunan çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, oluşturamaz veya bunlardan türev çalışmalar hazırlayamaz veya hiandco.co'nun izin verilmeyen başka bir şekilde 'hiandco.co'sunu kullanamaz. Hizmetlere erişmeleri veya bunları kullanmaları; aksi takdirde, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere zararlar ve diğer yükümlülükler için hiandco.co'dan talep edilen tazminat miktarını karşılamaktan sorumlu olacaklardır.

hiandco.co'nun hiandco.co Hizmetleri, hiandco.co bilgileri, hiandco.co telif hakkıyla korunan çalışmaları, hiandco.co ticari markaları, hiandco.co ticari görünümü veya Web Sitesi aracılığıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları Mülkiyet, ayni ve kişisel haklara ilişkin tüm haklar , ticari bilgi ve know-how saklıdır.

Kullanıcılar, site üzerinde hiandco.co ve diğer Kullanıcıların hiçbir Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. Sözleşme Değişiklikleri

hiandco.co, kendi takdirine bağlı olarak ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesini ve eklerini uygun göreceği herhangi bir zamanda Web Sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır; Kalan hükümler yürürlükte kalacak ve sonuçları olmaya devam edecektir.

9. Mücbir Sebep

Kanunen mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, hiandco.co bu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birinin geç veya eksik ifasından veya ifa edilmemesinden sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa veya ifa etmeme veya temerrüt, Kullanıcı tarafından hiandco.co'dan herhangi bir ad altında veya tazminat olarak kabul edilmeyecektir. Mücbir sebep terimi; Doğal afetler, isyanlar, savaşlar, grevler, siber saldırılar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sistem iyileştirme veya yenileme çalışmaları ve buna bağlı olarak meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları dahil ancak bunlarla sınırlı değildir. . hiandco.co'nun makul kontrolünün ötesinde olan ve gerekli özen gösterilmesine rağmen kaçınılamayan kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde doğan hukuki ilişkilerin uygulanması, yorumlanması ve yönetilmesinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.